Group   Team Blue HC Team Red  HC format Blue Red   Closest to Pin        
                             
1   Joe Spencer 5 Don Craig 17 Aggregate 2 pts           20    
    Ralph Leigh 16 Kurtis Kennedy Singer 5             20    
                        20    
2   Len Shearn 41 Matt Walton 10 Match Play 1 Pt per match           20    
    Terry Lesch 29 Mike Swartz 28 Match Play 1 Pt per match                
                    Closest in 2    20    
3   Peter Taylor 8 Gerry Hoffe 12 Aggregate 2 pts       Closest in 3   20    
    Merv Lesch 13 Dean Tucker 18                  
                      12.5 ea Team Blue    
                             
4   Trevor Bellas 23 Rex Burley 16 Match Play 1 pt per match                
    Ron Craig 23 Ed Greszczuk 18 Match Play 1 Pt per match                
                             
5   Allan Bursey 16 John Walsh +2 Aggregate 2 pts                
    Jim Atkins 19 Robin Lesch 10                  
                             
6                            
                             
                    Total Proximity   120    
7                          
                           
                           
8             0 0